1 تصویر

درباره این فایل

کتابخانه ای برای Shake یا تکان دادن گوشی


با تکان دادن گوشی به شکل زیر می توانید یک عمل را انجام دهید.


shake.jpg


به صورت بالا


در پناه حق


تغییرات جدید در نسخه 2.00

انتشار در

  • برخی مشکلات تکان دهنده گوشی برطرف شد.
  • تغییرات در نسخه بعد...

 گزارش این فایل