رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس

rezanaseri

کاربر فعال
 • تعداد ارسال ها

  62
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

4 دنبال کننده

درباره rezanaseri

 • تاریخ تولد تعیین نشده

Profile Information

 • جنسیت
  زن

آخرین بازدید کنندگان نمایه

467 بازدید کننده نمایه
 1. rezanaseri

  سوال در مورد اسلاید منو

  ذوستان خواهشا یکی ج.اب بده
 2. rezanaseri

  سوال در مورد اسلاید منو

  با سلام من یک اسلاید منو با کتابخانه AHNavigationDrawer ساختم میام در بخش اسکریپت سایز می دم هیچی نشون نمیده ولی وقتی سایز نمیدم همه چی نشون می ده لطفا کمکم کنید Sub Globals Dim navi As AHNavigationDrawer Dim pCantent As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'دیگه نیازی به لود لایوت داخل اکتیویتی نیست!!! slide End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub 'پژمان نیکروان 'basuc4android.org Sub Button1_Click navi.OpenDrawer2(navi.GRAVITY_RIGHT) 'باز کردن از سمت راست ' navi.OpenDrawer2(navi.GRAVITY_RIGHT) ' باز کردن از سمت چپ End Sub Sub slide ' navi.Initialize2("navi",Activity,75%x,navi.GRAVITY_LEFT)'برای چپ چین بودن navi.Initialize2("navi",Activity,75%x,navi.GRAVITY_RIGHT)' جهت راس چین بودن ساید بار navi.NavigationPanel.Color = Colors.ARGB(150,236,239,241) ' برای تغییر میزان مرئی بودن ساید بار 150 را تغییر دهید navi.NavigationPanel.LoadLayout("menu") pCantent.Initialize("") navi.ContentPanel.AddView(pCantent,0,0,100%x,100%y) pCantent.SendToBack pCantent.LoadLayout("main") pCantent.Color = Colors.RGB(234,234,234) End Sub Sub Panelmenu_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) 'اینو ایجاد میکنیم تا روی پنل منو کلیک شد ، ویو های زیرش عکس العمل نشون ندن End Sub
 3. سلام من می خوام یه لیست مخاطبین برای گوشی خودم درست کنم این کار هم انجام میدم ولی شماره های مخاطبین رو برام نمیاره فقط اسمشون رو میاره چیکار کنم Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim myContactMap As Map Dim myContactList As List End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private sms1 As PhoneSms Private sms2 As PhoneSms Dim lvContact As ListView Dim lvLabel1, lvLabel2 As Label Dim lblTitel As Label Dim pnlTitel,pnlStatusleiste As Panel Dim lblname As Label 'Variablen für Rufnummerauswahl Dim cd As CustomDialog2 Dim spnRufnummerauswahl As Spinner Dim lblRufnummerauswahl As Label Dim pnlRufnummerauswahl As Panel Dim imgPhoto As ImageView 'Variablen für Kontakte Dim fgContacts1 As fgContacts Dim fgContact1 As fgContact Dim listOfContacts As List Dim imgDefault As Bitmap Dim blSortModusOld As Boolean Dim phone1 As Phone Type kontakt(Name As String,Nachname As String,IsValidName As Boolean,DisplayName As String,Number As String,foto As Bitmap,index As Int) Private ETmobile As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmMain") ETmobile.Text = "09395050393" ETmobile.Visible = False phone1.SetScreenOrientation(-1) fgContacts1.Initialize imgDefault=LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_cc.png") If FirstTime Then myContactMap.Initialize myContactList.Initialize listOfContacts.Initialize RefreschKontakts("") End If End Sub Sub Setup_lvContactTextSize SetupListview(lvContact) Dim kontakts As kontakt kontakts.Initialize If myContactMap.IsInitialized Then Dim bAddContact As Boolean Dim name As String For i = 0 To myContactList.Size - 1 kontakts = myContactMap.Get(myContactList.Get(i)) If kontakts.foto=Null Then lvContact.AddTwoLinesAndBitmap2(kontakts.DisplayName, kontakts.Number, imgDefault, kontakts.index) Else lvContact.AddTwoLinesAndBitmap2(kontakts.DisplayName, kontakts.Number, kontakts.foto, kontakts.index) End If Next End If End Sub Sub SetupListview(lv As ListView) lv.Color=Colors.White lv.FastScrollEnabled = True lv.ScrollingBackgroundColor= Colors.Transparent lvLabel1=lv.TwoLinesAndBitmap.Label lvLabel2=lv.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 51dip lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height =51dip lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left=2dip lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Top=2dip lv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=55dip lvLabel1.Left=60dip lvLabel2.Left=60dip lvLabel1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD lvLabel1.Gravity = Gravity.LEFT + Gravity.CENTER_VERTICAL lvLabel1.TextColor=Colors.Black lvLabel2.Gravity = Gravity.LEFT + Gravity.CENTER_VERTICAL lvLabel2.TextColor=Colors.Black lvLabel1.Top=2dip lvLabel1.Width= Activity.Width - lvLabel1.Left lvLabel1.Height=24dip lvLabel1.TextSize=18 lvLabel2.Top=28dip lvLabel2.Width= Activity.Width - lvLabel2.Left lvLabel2.Height=20dip lvLabel2.TextSize=16 End Sub Sub Activity_Resume If myContactMap.Size > 0 And myContactList.Size > 0 Then Setup_lvContactTextSize End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub RefreschKontakts(Sort As String) Dim strDisplayName As String Dim dsplname As String phone1.SetScreenOrientation(1) ProgressDialogShow("Bitte warten...") DoEvents myContactMap.Clear myContactList.Clear listOfContacts=fgContacts1.GetAllContacts(True, False) Dim IsValid As Boolean For i = 0 To listOfContacts.Size - 1 fgContact1=listOfContacts.Get(i) strDisplayName= fgContact1.FamilyName & " " & fgContact1.GivenName IsValid=True If strDisplayName.Length<>fgContact1.DisplayName.Replace(",","").Length Then strDisplayName=fgContact1.DisplayName IsValid=False End If If myContactList.IndexOf(strDisplayName)=-1 Then Dim kontakts As kontakt kontakts.Initialize kontakts.index=fgContact1.Id kontakts.Name=fgContact1.GivenName kontakts.Nachname=fgContact1.FamilyName kontakts.DisplayName=strDisplayName kontakts.Number=fgContact1.PhoneNumber kontakts.IsValidName=IsValid If fgContact1.Photo<>Null Then kontakts.foto=fgContact1.Photo 'Log("Name: " &strDisplayName & " ; W x H=" & kontakts.foto.Width & "x" & kontakts.foto.Height) Else kontakts.foto=imgDefault End If myContactList.Add(strDisplayName) myContactMap.Put(strDisplayName, kontakts) End If If (i Mod 20)=0 Then DoEvents End If Next myContactList.Sort(True) phone1.SetScreenOrientation(-1) ProgressDialogHide End Sub Sub getKontakt(index As Int) As kontakt Dim IsValid As Boolean Dim kontakts As kontakt kontakts.Initialize For i = 0 To myContactList.Size - 1 kontakts = myContactMap.Get(myContactList.Get(i)) If kontakts.index=index Then Exit End If Next Return kontakts End Sub Sub lvContact_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim p As PhoneCalls Dim map2 As Map Dim ret As Int Dim kontakts As kontakt kontakts.Initialize kontakts=getKontakt(Value) pnlRufnummerauswahl.Initialize("") lblRufnummerauswahl.Initialize("") ' spnRufnummerauswahl.Initialize("") lblname.Initialize("") imgPhoto.Initialize("") imgPhoto.Gravity=Gravity.FILL lblRufnummerauswahl.TextSize=26 lblRufnummerauswahl.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL + Gravity.TOP lblname.TextSize = 26 lblname.Gravity = Gravity.CENTER_HORIZONTAL + Gravity.TOP ' spnRufnummerauswahl.TextSize=24 pnlRufnummerauswahl.AddView(lblRufnummerauswahl,80dip,5dip,195dip,70dip) pnlRufnummerauswahl.AddView(lblname,5dip,85dip,270dip,50dip) ' pnlRufnummerauswahl.AddView(spnRufnummerauswahl,5dip,85dip,270dip,50dip) pnlRufnummerauswahl.AddView(imgPhoto,5dip,5dip,70dip,70dip) ' spnRufnummerauswahl.AddAll(GetAllPhoneNumber(kontakts.Nachname)) ' spnRufnummerauswahl.SelectedIndex=0 lblRufnummerauswahl.Text=kontakts.DisplayName lblname.Text = kontakts.Number imgPhoto.Bitmap=kontakts.foto cd.AddView(pnlRufnummerauswahl, 280dip,140dip) ret=cd.Show("آیا از انتخاب این مخاطب مطمئن هستید ؟","بله","خیر","",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ' StartActivity(p.Call(spnRufnummerauswahl.SelectedItem)) Dim ersal1 As HttpJob ersal1.Initialize("ersal1", Me) Dim send As String send = "mobile=" &ETmobile.Text& "&mobile1=" &lblname.Text ersal1.PostString("http://app.crmfg.org/poster/ersal5.php",send) ProgressDialogShow("در حال ثبت اطلاعات...") End If End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success = True Then Msgbox("پوستر ها به زودی ارسال می شوند","پیام سیستم") If ETmobile.Text <>"" Then sms1.Send(ETmobile.Text,"یک پوستر از جانب شما ارسال شد") sms1.Send(ETmobile.Text,Job.GetString) End If If lblname.Text <>"" Then sms2.Send(lblname.Text,Job.GetString) sms2.Send(lblname.Text,"http://fater.bartar124.ir/app/CRMFG.apk") End If Else Msgbox("خطا در برقراری ارتباط","پیام سیستم") End If End Sub Sub GetAllPhoneNumber(index As Int) As List Dim lstPhone As List Dim fgContacts1 As fgContacts fgContacts1.Initialize lstPhone= fgContacts1.GetAllPhoneNumberByID(index) Return lstPhone End Sub
 4. rezanaseri

  کم کردن حجم فیلم

  با سلام من می خوام در برنامه خودم فیلم را آپلود به هاست کنم تا اینجا مشکلی ندارم ولی می خوام قبل از آپلود حجم فیلم انتخابی را کم کنم این را چه جوری باید انجام بدم
 5. من می خوام یک ویذیو از گالری انتخاب کنم تا اینجا رو انجام میدم وقتی می خوام این ویدیو را #Region Project Attributes #ApplicationLabel: uploadvideo #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim Up As UploadFilePhp Dim cc As ContentChooser End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Button2 As Button Dim vv1 As VideoView Private Panel1 As Panel Dim http As HttpJob Dim filmname As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") vv1.Initialize("vv1") http.Initialize("Job1",Me) Panel1.AddView(vv1,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim cc As ContentChooser cc.Initialize("videochooser") cc.Show("video/*","انتخاب تصویر") Panel1.Visible = True vv1.MediaControllerEnabled = True vv1.Play End Sub Sub videochooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then vv1.LoadVideo(Dir,FileName) End If End Sub Sub Button2_Click filmname = vv1.toString http.PostFile("http://fater.bartar124.ir/phpfile/film/upload.php?FileName="&filmname,File.DirInternal,filmname) ProgressDialogShow("در حال ثبت اطلاعات...") End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success = True Then Select Job.JobName Case "Job1" Msgbox( Job.GetString,"پیام سیستم") End Select Else ToastMessageShow("خطا در برقراری اتصال" , False) End If Job.Release End Sub ' بفرستم رو هاست ارور میده
 6. سلام ممنون بابت سورس من می خواهم فیلم رو ارسال کنم چجوری باید اینکار رو انجام بدم یعنی تو کدوم قسمت باید تغیر داده بشه
 7. rezanaseri

  مشکل با تگ و سندر در مولتی پنل

  یعنی هیچ کس نیست که کمک کنه
 8. مشکل با تگ و سندر در مولتی پنل با سلام من یه مولتی پنل دارم که روی هر پنل سه تا لیبا و یک ایمیج ویو و یک باتن هست اطلاعات لیبل ها و عکس رو از دیتا بیس آنلاین می گیرم می خوام روی هر پنل کلیک شد یک اکتیویتی باز بشه اطلاعات روی اون پنل رو در داخل این اکتیویتی نشون بده خوب به طبع 3 تا لیبل و یک ایمیج ویو هم در این اکتیویتی هست من اطلاعات رو می تونم از دیتا بیس بگیرم در این قسمت مشکلی نیست مشکل من فقط رویداد کلیک روی پنل هست هر باتن یه کد جداگانه دارد که وقتی روش کلیک بشه یه فایل php رو اجرا می کنه و مقدارش رو به اون ارسال میکنه ممنون میشم کمکم کنید مشکل من در واقع با تگ و سندر است این رو توس ساب جاب دان تعریف کردم Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y) top = top + 27%y p.LoadLayout("mozayede2") Panel2.Visible = False Panel1.Tag = MapData.Get("id") Lblname.Text = MapData.Get("name") Lblprice.Text = MapData.Get("price") Lbldate.Text = MapData.Get("date") glide.Load(MapData.Get("image")).AsBitmap.IntoImageView(Imgkala) img = Imgkala.Bitmap خوب تا اینجا خوب مولتی پنل رو تو خروجس نشون میده تو رویداد کلیک پنل چی باید بنویسم که اطلاعات این سه تا لیبل و عکس رو تو اکتیویتی بعدی نشون بده
 9. با سلام من یه سوال دارم من یک عکس دارم می خواهم برایش ناگذاری کنم و در هاستم ذخیره کنم من نامگذاری رو تا اینجا انجام میدم picname=DateTime.Now & "picturekala.png" حالا چجوری این نام را به عکسم اختصاص بدم
 10. rezanaseri

  مشکل در پرداخت درون برنامه

  با سلام من می خواهم در اپم پرداخت درون برنامه ای قرار بدهم که طرف ابتدا از طریق درگاه آنلاین پول را می پردازد سپس کیف پولش در خود اپ شارژ و با ان می تواند در قسمت های مختلف استفاده نماید ممنون میشم کامل رهنمایی نمایید
 11. rezanaseri

  مشکل در انتقال تصویر

  لطفا دوستان راهنمایی کنند آیا با کتابخانه پیکاسو میشه انجام داد یه راهنمایی درباره کتابخانه پیکاسو برام بزارید (( من الان در دیتا بیس آنلاینم یک پوشه به نام تصاویر دارم من می خواهم این تصاویر را روی اپ لود کنم منتها یک شرط داره من یک جدول دارم که شامل یه شماره موبایل ( مبدا ) و نام عکس هست یه جدول هم دارم که شامل 10 تا شماره موبایل هست( مقصد) من می خواهم عکس را از مبدا به مقصد بفرستم چیکار کنم))
 12. rezanaseri

  انتقال پیام از یک اپ به یک اپ دیگر

  من می دونم با دیتا بیس آنلاین میشه خوب چجوری میشه بیشتر راهنمایی کن
 13. rezanaseri

  مشکل در انتقال تصویر

  با سلام من یه مشکل دارم من یک تصویر را در سرور آپلود کردم بدین صوزت که در تیبل ایمیج ها هم شماره ای از تلفن همراه سازنده هست حالا می خواهم از طرف سازنده این تصویر به دوستان خودش عکس ارسال کند شماره موبایل دوستان را در تیبل دیگر دارم به طور خلاصه یک عکس می خواهم از یک اپ به اپ دیگر ارسال شود
 14. rezanaseri

  مشکل در نصب نسخه B4A 7.3

  با سلام من نسخه B4A 7.3 را نصب کردم موقع کامپایل این ارور را می دهد لطفا کمکم کنید
 15. rezanaseri

  به روز رسانی برنامه

  باسلام خیلی ممنون از راهنمایی شما یعنی اگر من فایل php رو عددش = 2 شود نسخه جدید دانلود خواهد شد؟ لینک دانلود نسخه اپ را باید کجا وارد کنیم؟ از کجا باید اپ را دانلود نماید
×
×
 • جدید...