رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 1. Mostafanet

  Mostafanet

 2. semo_amba

  semo_amba

 • مطالب مشابه

  • توسط H@mid.RS
   ی راه حل عالی استفاده از کتابخانه MQTT

   که این کتابخانه در قسمت کتابخانه های برنامه Basic4Arduino موجود است به صورت زیر عمل کنید:


   mqtt.Initialize(ethClient.Stream, serverIp, serverPort, "arduino", "Mqtt_MessageArrived", "Mqtt_Disconnected")

   Sub Connect(unused As Byte)
   If mqtt.Connect = False Then
   Log("trying to connect again")
   CallSubPlus("Connect", 1000, 0)
   Return
   End If
   Log("Connected to broker")
   mqtt.Subscribe("arduino", 0)
   End Sub

   Sub Mqtt_MessageArrived (Topic As String, Payload() As Byte)
   Log("Message arrived. Topic=", Topic, " payload: ", Payload)
   End Sub

   Sub Mqtt_Disconnected
   Log("Disconnected")
   mqtt.Close
   Connect(0)
   End Sub

   اینم نمونه کدی که برای آردوینو uno r3 بکار میره و با موفقیت تست شده :


   Sub Process_Globals
   Public Serial1 As Serial

   Private eth As Ethernet
   Private ethClient As EthernetSocket
   Private btn As Pin
   Private serverIp() As Byte = Array As Byte(192, 168, 1, 105 )
   Private MacAddress() As Byte = Array As Byte(0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED)
   Private const serverPort As UInt = 50000 '51042

   Private mqtt As MqttClient
   'Private astream As AsyncStreams
   End Sub

   Private Sub AppStart
   Serial1.Initialize(115200)
   Log("AppStart")
   If eth.InitializeDHCP(MacAddress) = False Then
   Log("Error connecting to network.")
   Return
   Else
   Log("Connected to network. My ip address: ", eth.LocalIp)
   End If
   btn.Initialize(btn.A0, btn.MODE_INPUT_PULLUP)
   btn.AddListener("Btn_StateChanged")


   mqtt.Initialize(ethClient.Stream, serverIp, serverPort, "arduino", "Mqtt_MessageArrived", "Mqtt_Disconnected")
   Connect(0)
   End Sub

   Sub Btn_StateChanged (State As Boolean)
   If ethClient.Connected Then
   Dim s As Byte
   If State Then s = 1 Else s = 0
   'astream.Write(Array As Byte(s))
   mqtt.Publish("pc" , Array As Byte(s) )
   End If
   End Sub   '============mqtt

   Sub Connect(unused As Byte)
   If mqtt.Connect = False Then
   Log("trying to connect again")
   CallSubPlus("Connect", 1000, 0)
   Return
   End If
   Log("Connected to broker")
   mqtt.Subscribe("arduino", 0)
   End Sub

   Sub Mqtt_MessageArrived (Topic As String, Payload() As Byte)
   Log("Message arrived. Topic=", Topic, " payload: ", Payload)
   End Sub

   Sub Mqtt_Disconnected
   Log("Disconnected")
   mqtt.Close
   Connect(0)
   End Sub

   در پناه حق

  • توسط H@mid.RS
   آردوینو می تواند با استفاده از سنسور های مختلف محیط اطراف را احساس کند ، آردوینو می تواند با کنترل لامپ ها ، موتور ها  و سایر ماژول ها بر دنیای اطراف خود تأثیر گزاری کند.میکروکنترلر بکار رفته بر روی برد آردوینو بر اساس زبان برنامه نویسی آردوینو (بر پایه Wiring) و محیط ویژه کدنویسی آن (بر پایه Processing) برنامه ریزی شده است و شما برای کد نویسی به نرم افزار  B4R نیاز دارید. پروژه های آردوینو می توانند به صورت stand-alone و یا مرتبط با سایر نرم افزار های کامپیوتر شخصی شما باشد. برای مثال شما می توانید فرمان های خود را برای کنترل موتور ها با یک کامپیوتر شخصی از طریق پورت USB ارسال نموده و یا داده های سنسورها را نیز از همین پورت دریافت نمایید.

   آردوینو تقریبا می تواند به هر چیزی وصل شود ، کامپیوتر شخصی ، گوشی موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، شبکه های محلی و اینترنت از طریق سیم و وایفای ، اتومبیل شخصی ، دستگاهای موجود در منزل و هزاران هزار مورد دیگر.

   آردوینو در سال 2006 موفق به اخذ یک دیپلم افتخاری در بخش Digital Communities از جشنواره Ars Electronica Prix شده است. اعضای تیم آردوینو: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino و David Mellis. Credits

×