رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • اطلاعیه ها

  • H@mid.RS

   جذب نیرو   پنجشنبه, 10 فروردین 1396

   درود به دوستان عزیز به چند نفر مدیر برای بخش های php و گرافیک نیازمندیم درصورت تمایل درخواست خود را در پیام خصوصی بفرستید  
  • H@mid.RS

   تغییر نام کاربری   دوشنبه, 28 فروردین 1396

   درود دوستانی که نام کاربری انها با ایمل شان یکی بود تغییر کرد مثلا نام کاربری sss@tmail.com به sss تغییر کرد دوستانی که مشکل ورود دارند @ به بعد را پاک کنند
  • H@mid.RS

   کسب درآمد   پنجشنبه, 31 فروردین 1396

   دوستانی که میخواهند با انجمن خودشون همکاری کنند و از محیط انجمن درآمد کسب کنند به بنده پیام خصوصی بفرستند
  • H@mid.RS

   راه اندازی وبلاگ برای انجمن   دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396

   درود به همه دوستان عزیز از این پس کاربران ویژه  - همکاران - و مدیران میتوانند در انجمن برای خود وبلاگ بسازند
 • 0
samannnn

اشغال زیاد رم

سوال

دوستان سلام

من برنامه ام میزان بالایی از رم حدود 100 مگ اشفال میکنه میخواستم بدونم مشکل چیه نمونه کد ها رو پایین ضمیمه میکنم:

 

Sub Process_Globals
    
End Sub

Sub Globals
     Dim btnEducation1 As ImageView
    Dim text2 As ImageView
    

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    Activity.LoadLayout("layout1")

   
   
    
    btnEducation1.Initialize("btnEducation1")
    btnEducation1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"icon1.png")
    btnEducation1.Gravity=Gravity.FILL
    Activity.AddView(btnEducation1, 30%x,50%y,25%x,25%x)
  
  
    
       
    text1.Initialize("text1")
    text1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"text1.png")
    text1.Gravity=Gravity.FILL
    Activity.AddView(text1 ,55%x,55%y,30%x,15%x)
    
       
    
End Sub


Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub btnEducation1_click
    Activity.Finish
    StartActivity("FirstPage")
End Sub

Sub btnEducation2_click
    Activity.Finish
    StartActivity("soundplay")
End Sub

Sub text1_click
    Activity.Finish
    StartActivity("FirstPage")
End Sub

Sub text2_click
    Activity.Finish
    StartActivity("soundplay")
End Sub

 


Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'return true if you want to consume the event
    If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
    Log(KeyCodes.KEYCODE_BACK)
    Log (KeyCode)
    ExitApplication
    End If
    Return True
   End Sub

#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
    'These global variables will be declared once when the application starts.
    'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
    'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
    'These variables can only be accessed from this module.
    Dim contain As AHPageContainer
    Dim page      As AHViewPager
    Dim p(14) As Panel
    Dim SoundGav, SoundFeel, SoundGhorbaghe, SoundGorbe, SoundSag, SoundGosfand, SoundKhok, SoundMorgh, SoundJoghd, SoundBooz, SoundKhargosh ,SoundAsb, SoundShir As MediaPlayer
    Dim MpGav, MpCow, MpFeel, MpElephen, MpGhorbaghe, MpFrog, MpGorbe, MpCat, MpSag, MpDog, MpGosfand, MpSheep, MpZarafe, MpGiraffe, MpKhok, MpPig, MpMorgh, MpHen, MpJoghd, MpOwl, MpBooz, MpGoat, MpKhargosh, MpRabbit, MpAsb, MpHorse, MpShir, MpLion As MediaPlayer
    Dim BtnGav, BtnCow ,BtnFeel, BtnElephen, BtnGhorbaghe, BtnFrog, BtnGorbe, BtnCat, BtnSag, BtnDog, BtnGosfand, BtnSheep, BtnZarafe, BtnGiraffe, BtnKhok, BtnPig, BtnMorgh, BtnHen, BtnJoghd, BtnOwl, BtnBooz, BtnGoat, BtnKhargosh, BtnRabbit, BtnAsb, BtnHorse, BtnShir, BtnLion As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
    'Activity.LoadLayout("Layout1")

    Adad  'مربوط به تبلیغ عدد
    
    Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"asemon.jpg"))
    ToastMessageShow("برای شنیدن صدای حیوانات روی تصویر مورد نظر کلیک کنید", False)

    
    contain.Initialize
    Dim img0, img1, img2 ,img3, img4, img5, img6, img7, img8, img9, img10, img11, img12, img13  As ImageView
    
    For i = 0 To 13
        p(i).Initialize("")
        
        Select i
            Case 0
                img0.Initialize("img0")
                img0.Gravity=Gravity.FILL
                img0.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"cow.png")
                p(i).AddView(img0,12%x,20%y,75%x,45%y)

                BtnGav.Initialize("BtnGav")
                BtnGav.text="گاو"
                BtnGav.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnGav,15%x,65%y,33%x,10%y)

            
                BtnCow.Initialize("BtnCow")
                BtnCow.Text="Cow"
                BtnCow.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnCow,50%x,65%y,33%x,10%y)
    
            Case 1
                img1.Initialize("img1")
                img1.Gravity=Gravity.FILL
                img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"phil.png")
                p(i).AddView(img1,15%x,20%y,75%x,45%y)
            
                BtnFeel.Initialize("BtnFeel")
                BtnFeel.Text="فیل"
                BtnFeel.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnFeel,15%x,65%y,33%x,10%y)
                
                BtnElephen.Initialize("BtnElephen")
                BtnElephen.Text="Elephen"
                BtnElephen.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnElephen,50%x,65%y,33%x,10%y)
                
            Case 2
                img2.Initialize("img2")
                img2.Gravity=Gravity.FILL
                img2.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"frog.png")
                p(i).AddView(img2,15%x,20%y,65%x,45%y)
                
                BtnGhorbaghe.Initialize("BtnGhorbaghe")
                BtnGhorbaghe.Text="غورباقه"
                BtnGhorbaghe.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnGhorbaghe,15%x,65%y,30%x,10%y)
                
                BtnFrog.Initialize("BtnFrog")
                BtnFrog.Text="Frog"
                BtnFrog.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnFrog,50%x,65%y,30%x,10%y)

               .

.

.

.
                  
            Case 10
                img10.Initialize("img10")
                img10.Gravity=Gravity.FILL
                img10.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"booz.png")
                p(i).AddView(img10,15%x,20%y,75%x,45%y)
                
                BtnBooz.Initialize("BtnBooz")
                BtnBooz.Text="بز"
                BtnBooz.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnBooz,15%x,65%y,33%x,10%y)
                
                BtnGoat.Initialize("BtnGoat")
                BtnGoat.Text="Goat"
                BtnGoat.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnGoat,50%x,65%y,33%x,10%y)
                
            Case 11
                img11.Initialize("img11")
                img11.Gravity=Gravity.FILL
                img11.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"rabbit.png")
                p(i).AddView(img11,15%x,20%y,75%x,45%y)
                
                BtnKhargosh.Initialize("BtnKhargosh")
                BtnKhargosh.Text="خرگوش"
                BtnKhargosh.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnKhargosh,15%x,65%y,33%x,10%y)
                
                BtnRabbit.Initialize("BtnRabbit")
                BtnRabbit.Text="Rabbit"
                BtnRabbit.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnRabbit,50%x,65%y,33%x,10%y)
'                
            Case 12
                img12.Initialize("img12")
                img12.Gravity=Gravity.FILL
                img12.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"horse.png")
                p(i).AddView(img12,15%x,20%y,75%x,45%y)
                
                BtnAsb.Initialize("BtnAsb")
                BtnAsb.Text="اسب"
                BtnAsb.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnAsb,15%x,65%y,33%x,10%y)
                
                BtnHorse.Initialize("BtnHorse")
                BtnHorse.Text="Horse"
                BtnHorse.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnHorse,50%x,65%y,33%x,10%y)
                
            Case 13
                img13.Initialize("img13")
                img13.Gravity=Gravity.FILL
                img13.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"lion.png")
                p(i).AddView(img13,15%x,20%y,75%x,45%y)
                
                BtnShir.Initialize("BtnShir")
                BtnShir.Text="شیر"
                BtnShir.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnShir,15%x,65%y,33%x,10%y)
                
                BtnLion.Initialize("BtnLion")
                BtnLion.Text="Lion"
                BtnLion.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD
                p(i).AddView(BtnLion,50%x,65%y,33%x,10%y)
                
        End Select

        contain.AddPage(p(i),"Page " & i)
        
    Next
    
    page.Initialize(contain,"page")
    Activity.AddView(page,5dip,70dip,100%x - 5dip,100%y - 70dip)
    
    
    
    SoundGav.Initialize2("SoundGav")
    SoundGav.Load(File.DirAssets,"soundgav.mp3")
    SoundFeel.Initialize2("SoundFeel")
    SoundFeel.Load(File.DirAssets,"soundfeel.mp3")
       
    MpGav.Initialize2("MpGav")
    MpGav.Load(File.DirAssets,"btngav.mp3")
    MpCow.Initialize2("MpCow")
    MpCow.Load(File.DirAssets, "btncow.mp3")
    MpFeel.Initialize2("MpFeel")
    MpFeel.Load(File.DirAssets,"btnfeel.mp3")
    MpElephen.Initialize2("MpElephen")
    MpElephen.Load(File.DirAssets, "btnelephen.mp3")
    MpGhorbaghe.Initialize2("MpGhorbaghe")
    MpGhorbaghe.Load(File.DirAssets,"btnghorbaghe.mp3")
    MpFrog.Initialize2("MpFrog")
    MpFrog.Load(File.DirAssets, "btnfrog.mp3")
    MpGorbe.Initialize2("MpGorbe")
    MpGorbe.Load(File.DirAssets,"btngorbe.mp3")
    MpCat.Initialize2("MpCat")
    MpCat.Load(File.DirAssets, "btncat.mp3")
    MpSag.Initialize2("MpSag")
    MpSag.Load(File.DirAssets,"btnsag.mp3")
   
    
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


End Sub

 

Sub img0_click
    SoundGav.Play   

End Sub

Sub img5_click
    SoundGosfand.Play

End Sub

 

End Sub

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

Recommended Posts

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط batman1
   با سلام خدمت دوستان.
   من یه برنامه دیتابیس آنلاین نوشتم.
   منتها قسمت سرچ برنامه یه مشکلی داره!!
   کدهای پی اچ پی شو کامل نوشتم،اما توی کد اندرویدیش،این خطارو زمانی که میخوام سرچ کنم،میده:

   شما میدونید مشکل از کجاست؟!
  • توسط batman1
   سلام.
   دوستان من میخواستم بدونم چه جوری میشه که شماره دلخواهمو به برنامه بدم،و هروقت اون شماره تماس گرفت،برنامه شروع به ضبط کردن کنه.
   کتابخانه audio recorder هست،منتها نمیشه بهش شماره داد،خودش همه مکالمات رو ضبط میکنه.
   ممنون میشم راهنماییم کنید.
  • توسط batman1
   سلام.
   من یه ایمیج ویوو داردم که یه تغییراتی توش دادم.
   مثلا،یه ایمیج ویوو دیگه رو بهش اضافه کردم ( مثلا یک شکلک )
   یا یه متن رو به تصویری که داخل ایمیج ویوو هست اضافه کردم.
   حالا میخوام اون ایمیج ویوو هه که تغییر کرده و بهش یه تصویر دیگه ای اضافه شده و یا متنی اضافه شده رو ذخیره کنم.
   اما اون ایمیج ویوو ذخیره میشه،ولی بدون تغییرات.
   ممنون میشم یکی راهنمایی کنه که چه جوری ایمیج ویوو رو با تغییرات ذخیره کنم.
   مثلا این تصویر رو با اون اموجیش ذخیره کنم.

×