رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • مطالب مشابه

  • توسط H@mid.RS
   کتابخانه LiquidCrystal_I2C برای بیسیک فور آردینو

   کد مثال :


   #Region Project Attributes
   #AutoFlushLogs: True
   #CheckArrayBounds: True
   #StackBufferSize: 300
   #End Region

   Sub Process_Globals
   'These global variables will be declared once when the application starts.
   'Public variables can be accessed from all modules.
   Public Serial1 As Serial
   Private lcd As LiquidCrystal_I2C
   End Sub

   Private Sub AppStart
   Serial1.Initialize(115200)
   Log("AppStart")
   lcd.Initialize(0x3F, 16, 2) 'based on the example from the project.
   lcd.Backlight = True
   lcd.Write("test")
   End Sub

   در پناه حق

   rLiquidCrystal_I2C.zip
  • توسط H@mid.RS
   با کتابخانه ای که براتون پیوست کردم می تونید فشار و دما رو دریافت کنید

   کد مربوط :


   Sub Process_Globals
   Public Serial1 As Serial
   Private bmp180 As SFE_BMP180
   Private Temperature, Pressure, PressureSeaLevel, Altitude As Double
   Private ALTITUDEHAMBURG As Double = 27.0 'in meters
   Private Timer1 As Timer
   End Sub

   Private Sub AppStart
   Serial1.Initialize(115200)
   Log("AppStart")
   bmp180.Initialize
   Timer1.Initialize("Timer1_Tick", 2000)
   Timer1.Enabled = True
   End Sub

   Private Sub Timer1_Tick
   If Not(bmp180.GetTemperature) Then
   Log("Error retrieving the temperature.")
   Return
   End If
   Temperature = bmp180.LastResult
   bmp180.GetPressure(0, Temperature)
   Pressure = bmp180.LastResult
   Log("Pressure [mBar]:", Pressure)
   PressureSeaLevel = bmp180.Sealevel(Pressure, ALTITUDEHAMBURG)
   Log("PressureSeaLevel [mBar]:",PressureSeaLevel)
   Altitude = bmp180.Altitude(Pressure, PressureSeaLevel)
   Log("Altitude [m]:", Altitude)
   Log("---")
   End Sub

   rSFE_BMP180.zip
  • توسط H@mid.RS
   درود

   این کتابخانه برای خواندن و نوشتن بر روی  کارت های RFID می باشد

   که شما در عکس زیر نمونه ای از کارت RFID رو مشاهده می کنید    

   برای خواندن شناسه کارت از کد زیر :


   Sub Process_Globals
   Public Serial1 As Serial
   Private rfid As MFRC522
   Private bc As ByteConverter
   End Sub

   Private Sub AppStart
   Serial1.Initialize(115200)
   Log("AppStart")
   rfid.Initialize(10, 9, "rfid_CardPresent")
   rfid.LogVersion
   End Sub

   Sub rfid_CardPresent (UID() As Byte, CardType As Byte)
   Log("UID: ", bc.HexFromBytes(UID))
   End Sub

   و برای خواندن و نوشتن بلوک شماره 1 از کد زیر استفاده می شود:


   Sub rfid_CardPresent (UID() As Byte, CardType As Byte)
   Log("UID: ", bc.HexFromBytes(UID))
   Log("Type: ", CardType, ", Is it Mifare: ", rfid.IsMifare)
   If rfid.IsMifare Then
   If rfid.MifareAuthenticate(1) = False Then
   Log("Failed to authenticate")
   Return
   End If
   Dim buffer(18) As Byte
   For i = 0 To buffer.Length - 1
   buffer(i) = i
   Next
   'write 16 bytes to block number 1
   Log("Write: ", rfid.MifareWrite(1, buffer))
   If rfid.MifareRead(1, buffer) > 0 Then 'buffer size must be 18 bytes or more
   Log(bc.HexFromBytes(buffer))
   Else
   Log("Failed to read")
   End If
   End If
   End Sub

   کتابخانه پیوست شد.

    

   rMFRC522.zip
×