رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • 0
طاها الیاس زاده

مشکل در لیمیت دادن به مولتی پنل

سوال

با سلام .من به مولتی پنل لیمیت دادم ولی با مشکل عجیبی روبروشدم

وقتی اسکرول میکنم مطالب قبلی از اسکرول ویو حذف میشه و مطالب جدید جایگزین میشه

 

کدهایی که استفاده میکنم:

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
  Dim s As SQL			
  Dim idonvan As String
	Dim list1 As List
  Dim top,f1,check As Int:top=0
	Dim meghdar As String

End Sub

Sub Globals
  Dim cur As Cursor
  Private ListView1 As ListView
  Dim ani As ICOSScaleAnimation
	Private ScrollView_onvanha As ScrollView
	Private Label_onvan As Label
	Private ImageView_onvan, Image_fav As ImageView
	Private Panel_onvan As MSCardView
  Dim b,bb21 As Bitmap
  Dim p1 As Panel	
	Dim label1 As Label
	Dim offset As Int = 0
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("nokatvarzesh")
	lab.DatabesCopy(s,"ModernBodyBuilding.db",True)
  Activity.Color=0xFF1565C0
	label1.TextColor=Colors.White
	If Categories.meghdar = 1 Then
	label1.Text="فواید ورزش و چرا ورزش"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 1 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	Else If Categories.meghdar = 2 Then
	label1.Text="روش های لاغری"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 2 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	Else If Categories.meghdar = 3 Then
	label1.Text="بدنسازی بانوان"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 3 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	Else If Categories.meghdar = 4 Then
	label1.Text="تغذیه مناسب"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 4 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	Else If Categories.meghdar = 5 Then
	label1.Text="ورزش درمانی"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 5 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	Else If Categories.meghdar = 6 Then
	label1.Text="آموزش بدنسازی"
  show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 6 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
	End If
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub ScrollView_onvanha_ScrollChanged(Position As Int)
	If ScrollView_onvanha.ScrollPosition + ScrollView_onvanha.Height = ScrollView_onvanha.Panel.Height Then
	offset = offset + 5
		If Categories.meghdar = 1 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 1 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		Else If Categories.meghdar = 2 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 2 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		Else If Categories.meghdar = 3 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 3 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		Else If Categories.meghdar = 4 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 4 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		Else If Categories.meghdar = 5 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 5 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		Else If Categories.meghdar = 6 Then
	  show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 6 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
		End If
	End If
End Sub

Sub show(query As String)
	cur = s.ExecQuery(query)
  Dim h As Int=1%y
  For i =0 To cur.RowCount-1
  cur.Position=i

  p1.Initialize("p1")
  p1.LoadLayout("panel_onvan")	
  p1.Color=0xFF1565C0
	
  Label_onvan.Text=cur.GetString("onvan")
  Label_onvan.TextColor=Colors.Black
  Label_onvan.TextSize=18	
  Label_onvan.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER,Gravity.CENTER)
  Label_onvan.Tag=cur.GetInt("id")
		
	Panel_onvan.MaxElevation=6  
  Panel_onvan.Elevation=15 
	Panel_onvan.Radius=5

	ImageView_onvan.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks")&".jpg")

  b.Initialize(File.DirAssets,"fav"&cur.GetString("fav")& ".png")
  Image_fav.Bitmap=b
  Image_fav.Tag=cur.GetString("id")

  ani.ScaleCenterIn("ani",1500)
  ani.StartAnim(Image_fav)	

  ScrollView_onvanha.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y)
	h=h+35%y
  Next	
  ScrollView_onvanha.Panel.Height=h+5%y
End Sub

Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
  If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
	StartActivity(Categories)
	Activity.Finish	
  End If
End Sub

Sub Panel_onvan_Click

End Sub


Sub Label_onvan_Click
  Dim l As Label
  l=Sender
  idonvan=l.Tag
  StartActivity(nv111)	
End Sub

Sub Image_fav_Click
  Dim img As ImageView
  img=Sender

  cur=s.ExecQuery("select * from tbl_abs")
  cur.Position=img.Tag

  If cur.GetInt("fav")=1 Then
  Dim b As Bitmap
  b.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
  img.Bitmap=b
  s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_abs SET fav =0 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
  ToastMessageShow("از علاقمندی ها حذف شد",False)
  Else if cur.GetInt("fav")=0 Then
  Dim b As Bitmap
  b.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
  img.Bitmap=b

  s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_abs SET fav =1 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
  ToastMessageShow("به علاقه مندی ها افزوده شد",False)	
End If

End Sub


Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
  If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
  StartActivity(Categories)
  Activity.Finish
  End If
End Sub


Sub Favorite22_Click
	StartActivity(Favorite)
	Activity.Finish
End Sub

Sub back_pre_Click
  StartActivity(Categories)
	Activity.Finish
End Sub


asdd.gif

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

Recommended Posts

 • 0

مشکل برطرف شد 

باید متغیر h  رو در گلوبال تعریف میکردم

 

به این صورت Dim h As Int=1%y

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×